• Gratis verzenden vanaf €75
  • Levertijd 1 a 2 dagen
  • Veilig betalen met IDeal
  • Levering uit vooraad

Algemene voorwaarden webwinkel

Algemene voorwaarden  Hout-doe, duurzaam houten speelgoed webshop

Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van onze webshop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van onze webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door onze webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Onze webshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door onze webshop.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings en verzendkosten.

3.2 Er wordt overgegaan tot levering van de goederen na het voldoen van het volledige factuurbedrag op het genoemde rekeningnummer dat tijdens het bestelproces verschijnt.

3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, mag u de bestelling annuleren.

Artikel 4. Levering

4.1 De door onze webshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren,tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U mag in dat geval de bestelling annuleren.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op aan onze webshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 Na ontvangst bent u verplicht te controleren of de geleverde goederen aan de overeenkomst voldoen. Zo niet dan moet u onze webshop binnen 7 dagen hiervan in kennis stellen. 

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft onze webshop de keuze de producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, het te repareren,  dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan onze webshop te retourneren. Retourzendingen worden geaccepteerd indien het product ongebruikt is, de verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken. Kosten voor retourzending komen altijd voor uw rekening.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en onze webshop , dan wel tussen onze webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en onze webshop, is onze webshop niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van onze webshop  

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft onze webshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat onze webshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan onze webshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is onze webshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door onze webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat onze webshop deze Voorwaarden soepel toepast.

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met onze webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door onze webshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 Onze webshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.